[Zimbra] – Hướng dẫn cài đặt email server zimbra trên CentOS 7

Zimbra được hiểu là một công cụ mạnh mẽ để doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc cho đội nhóm, cũng như quản lý và chia sẻ dữ liệu theo hệ thống một cách hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ không chỉ hướng dẫn cách cài đặt email server zimbra trên CentOS 7 mà còn cung cấp một số thông tin cơ bản về phần mềm email phổ biến này.

Tổng quan về cài đặt email server zimbra

Trước khi bắt tay vào việc cài đặt email server zimbra trên CentOS 7, chúng ta cần có bức tranh tổng quan về email server để có thể cài đặt và sử dụng đúng cách, cũng như hiệu quả.

Email server là gì?

Nói một cách đơn giản, email server được hiểu là một hệ thống chịu trách nhiệm gửi, nhận và lưu trữ email. Các máy chủ như zimbra hoạt động bằng cách sử dụng một giao thức có tên là Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) để gửi và nhận thư. Bên cạnh đó, giao thức Post Office Protocol (POP) hoặc Internet Message Access Protocol (IMAP) cũng được sử dụng để lưu trữ thư trên máy chủ và cho phép người dùng truy cập.

email server là gì

Có 02 loại email server chính:

 • Incoming mail server: Máy chủ này nhận email được gửi đến miền của bạn và lưu trữ thư để người dùng có thể truy cập qua hộp thư đến của mình.
 • Outgoing mail server (SMTP): Máy chủ này gửi email thay mặt cho domain của bạn. Nó chịu trách nhiệm gửi email tới đúng máy chủ thư đến.[/ux_text]

Cài đặt email server có thể được định cấu hình để xử lý một miền hoặc có thể được thiết lập để xử lý nhiều miền. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ email cung cấp server dưới dạng dịch vụ, cho phép doanh nghiệp và cá nhân gửi – nhận thư bằng tên miền riêng của mình.

Email server cũng có thể được thiết lập và quản lý tại chỗ, giúp doanh nghiệp có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cơ sở hạ tầng email của mình.

Zimbra email server là gì?

Zimbra mail là phần mềm mã nguồn mở gồm hai phần mail server và website client, được phát triển với mục tiêu không chỉ dùng làm mail mà còn là một giải pháp có thể giải quyết nhiều vấn đề như bảo mật, kết nối thành viên cũng như quản lý, chia sẻ công việc nhanh chóng, hiệu quả cho các doanh nghiệp lớn nhỏ.

Khi cài đặt email server zimbra, người dùng sẽ được quyền sử dụng một số chức năng tiện ích như:

 • Email: Hệ thống email hoàn hảo với 2 phần: Mail Server (SMTP, POP3, IMAP, Backup, Antivirus,…) và Mail Client (Zimbra Desktop và Zimbra Web Client).
 • Danh bạ: Quản lý sổ thành viên (địa chỉ, số điện thoại, thông tin cá nhân,…) và sổ chung của cả nhóm.
 • Task: Liệt kê các nhiệm vụ, giúp theo dõi tiến độ và quản lý tối ưu hơn cũng như có sự phân chia công việc ưu tiên, khối lượng công việc đã hoàn thành của từng cá nhân hoặc nhóm.
 • Tài liệu: Dễ dàng chỉnh sửa tài liệu dưới dạng Wiki cho từng cá nhân hoặc nhóm, đồng thời cho phép người dùng in trực tiếp văn bản đã soạn thảo xong hoặc trao đổi qua email.
 • Cặp tài liệu: Công cụ này có thể lưu trữ tài liệu và tệp để sử dụng cho cá nhân hoặc chia sẻ với nhóm.
 • Chat: Chat nội bộ với nhau qua mạng Lan hoặc Internet.
 • Calendar: Thông tin về lịch cá nhân và nhóm, hỗ trợ tạo cuộc hẹn, tự động gửi email theo lịch trình (chẳng hạn như thời gian họp được lên lịch trước).
 • Preferences: Chỉnh sửa nâng cao với zimbra, bao gồm thay đổi theme, font, ngôn ngữ, phím tắt, chữ ký, bộ lọc thư,…

cài đặt email server zimbra

Cách cài đặt email server CentOS 7

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách để cài đặt email server CentOS 7 để bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Chuẩn bị

 • Phiên bản: zimbra 8.8 trên CentOS 7
 • Cấu hình tối thiểu gồm: RAM: 2GB, Disk: 30GB, CPU: 3 core
 • Chuẩn bị tên miền: Một domain đã trỏ bản ghi mail (điều này hoàn toàn là cần thiết bởi trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu tên miền phân giải được bản ghi mail)

Tên miền được sử dụng ở đây là: hvn.vn

ZeLdg0L

 • Update OS

yum install epel-release -y

yum update -y

 • Cài đặt NTP để đồng bộ thời gian

yum install chrony -y
systemctl start chronyd
systemctl enable chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

 • Cài đặt cmdlog

curl -Lso- https://raw.githubusercontent.com/hvndocs/ghichep-cmdlog/master/cmdlog.sh | bash

>> Thoát (Exit) phiên kết nối ssh ra và truy cập lại.

 • Thiết lập Firewall, selinux và một số package cơ bản

sudo systemctl disable firewalld
sudo systemctl stop firewalld
sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/sysconfig/selinux
sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config
yum install -y git wget byobu

service sendmail stop
service iptables stop
service ip6tables stop
chkconfig sendmail off
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service httpd stop
chkconfig httpd off

init 6

Bước 2: Cài đặt email server zimbra

 • Tiến hành cài package cần thiết

yum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 nano wget -y

 • Đổi host name và thêm (add) hostname

hostnamectl set-hostname mail.hvn.space
cat << EOF >> /etc/hosts
103.101.163.27 mail.hvn.space mail
EOF

init 6

eJHBvdh

*Lưu ý: File /etc/resolv.conf cần phải khai báo nameserver 8.8.8.8 để có thể kết nối (connect) tới server download bộ cài zimbra.

 • Download bộ cài zimbra 8.8

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

 • Giải nén và tiến hành việc cài đặt

tar -xvf zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz
cd zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220
./install.sh

*Lưu ý: Ở bước này bạn cần chú ý đến một số tùy chọn cài đặt sau:

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

Use Zimbra’s package repository [Y] Y

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] Y

Install zimbra-logger [Y] Y

Install zimbra-mta [Y] Y

Install zimbra-dnscache [Y] N

Install zimbra-snmp [Y] Y

Install zimbra-store [Y] Y

Install zimbra-apache [Y] Y

Install zimbra-spell [Y] Y

Install zimbra-memcached [Y] Y

Install zimbra-proxy [Y] Y

Install zimbra-drive [Y] Y

Install zimbra-imapd (BETA – for evaluation only) [N] N

The system will be modified. Continue? [N] Y

Ionn1AF
mlSKKIi

>> Xác nhận thay đổi tên domain và nhập domain:

It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes] Yes
Create domain: [mail.hvn.space] hvn.space

X6D93ze

 • Hệ thống sẽ báo password account admin zimbra chưa được cập nhật, lúc này người dùng cần cài đặt lại password admin zimbra.

Chọn 6 -> Chọn 4 -> Nhập pass => Enter

Address unconfigured (**) items (? – help) 6

Select, or ‘r’ for previous menu [r] 4

Password for admin@hvn.vn (min 8 characters): [94llsjSBXp] Demo@123$56

>> Chọn r để quay lại menu chính:

Select, or ‘r’ for previous menu [r]

>> Chọn r để apply cấu hình:

Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? – help)

*** CONFIGURATION COMPLETE – press ‘a’ to apply
Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? – help) a
Save configuration data to a file? [Yes] Yes
Save config in file: [/opt/zimbra/config.16239] Saving config in /opt/zimbra/config.16239…done.
The system will be modified – continue? [No] Yes
Operations logged to /tmp/zmsetup.20200321-225029.log
Setting local config values…

yYHKnf5

>> Lúc này, bạn cần chờ cho quá trình lưu cấu hình được hoàn tất.

Notify Zimbra of your installation? [Yes] Yes
Configuration complete – press return to exit

 • Blocking Memcached Exploit

Configure memcached to listen on 127.0.0.1 only to avoid this attack. Use below commands.
su – zimbra
/opt/zimbra/bin/zmprov ms `zmhostname` zimbraMemcachedBindAddress 127.0.0.1
/opt/zimbra/bin/zmprov ms `zmhostname` zimbraMemcachedClientServerList 127.0.0.1

Restart memcached:
zmmemcachedctl restart

 • Truy cập

https://mail.hvn.space:7071

vxCXkIT
HbO2qmL

Bước 3: Kiểm tra gửi – nhận

>> Người dùng cần đảm bảo các server zimbra chạy:

service zimbra status

GU46Pzp

 • Đảm bảo đầy đủ các bản ghi gồm MX, PTR, SPF, DKIM, DMARC

+ Add bản ghi A: Tên mail loại bản A giá trị 103.101.163.27
+ Add bản ghi MX: Tên @ loại bản ghi MX giá trị mail.hvn.space
+ Add bản ghi _dmarc _dmarc loại bản ghi txt giá trị v=spf1 +a +mx +ip4:103.101.163.27 ~all
+ Add bản ghi PTR ở DNS server của hệ thống DNS.
+ Add bản ghi DKIM các thông số lấy từ email server.

>> Active DKIM cho domain hvn.vn

su – zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d hvn.space

Lqh0QMK

>> Get DKIM record

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -q -d HVN.space
DKIM Public signature:
E395C5A6-6B90-11EA-8B81-7E2363C56483._domainkey IN TXT ( “v=DKIM1; k=rsa; ”
“p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA58Xz+PP23B7npDWLwDIjEPB4rPnyfo/ZHxWshFlWa8npUPmI2bxgWuRG3OqgHgxNrg6aBDN2bu7YBB1rqKR+jnWEZ/ojhX6OA7ik3Z82d2xZk+NfPCsgblo8XLLAwask3CJ2eXYWbtBqC2J2lDz0cpac1Vx+mNQaR3WWB416wMSt1E3E6iKPVyGK0D72gzuw7TAhcSOlxFDOd9”
“uX9fxJOddsz4bW4ITY6KLQfist2XCqmHgbQ6l1HcVm405qUYDXBMUHJ8kn2fMle2OlE4po7kq//vl8FEmvcCZnTVjlPyC9ymfhBC5T9aWyMMvCrgjqYq/so3qjJ577WhxpWQ/yDwIDAQAB” ) ; —– DKIM key E395C5A6-6B90-11EA-8B81-7E2363C56483 for HVN.space

DKIM Identity:
HVN.space

Bản ghi DKIM: Tên E395C5A6-6B90-11EA-8B81-7E2363C56483._domainkey loại bản ghi txt giá trị “v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA58Xz+PP23B7npDWLwDIjEPB4rPnyfo/ZHxWshFlWa8npUPmI2bxgWuRG3OqgHgxNrg6aBDN2bu7YBB1rqKR+jnWEZ/ojhX6OA7ik3Z82d2xZk+NfPCsgblo8XLLAwask3CJ2eXYWbtBqC2J2lDz0cpac1Vx+mNQaR3WWB416wMSt1E3E6iKPVyGK0D72gzuw7TAhcSOlxFDOd9uX9fxJOddsz4bW4ITY6KLQfist2XCqmHgbQ6l1HcVm405qUYDXBMUHJ8kn2fMle2OlE4po7kq//vl8FEmvcCZnTVjlPyC9ymfhBC5T9aWyMMvCrgjqYq/so3qjJ577WhxpWQ/yDwIDAQAB”

>> Khi có (get) giá trị, đoạn dkim chia thành các dấu ” bỏ các dấu ” ở giữa để ghép lại thành chuỗi.

BUaTsWH

>> Đăng nhập Client

mMGd4hW
dbNgBiw
dgCbUjf
mGnQxxR

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc cài đặt email server zimbra trên CentOS. Bạn có thể tiến hành thực hiện theo các cụ bước cụ thể nêu trên, hoặc liên hệ với chuyên gia bằng cách nhấp vào ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY:

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Tổng kết

Hệ sinh thái kiến tạo doanh nghiệp 4.0 – HVN Group – luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng bước phát triển. Do đó, nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi thắc mắc nào về cài đặt email server zimbra trên CentOS hoặc cần tư vấn về việc đăng ký sử dụng máy chủ thư cho tổ chức, hãy kết nối ngay với chúng tôi qua Hotline: 024.9999.7777 để gặp gỡ các chuyên gia sở hữu kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận