[Zimbra] – Hướng dẫn kiểm tra log gửi / nhận email zimbra

Việc kiểm tra log gửi – nhận email trong Zimbra đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hộp thư cũng như kiểm soát các lỗi phát sinh với email. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách để kiểm tra cũng như cung cấp một số thông tin cần thiết liên quan đến email log.

Email log là gì?

Email log có chứa dữ liệu email trên mỗi tin nhắn đã được gửi, bao gồm thông tin chi tiết của người gửi, địa chỉ email của người nhận, dấu thời gian, lịch sử sự kiện, nguồn HTML và bất kỳ mã lỗi nào. Log cũng có thể liên kết với các báo cáo theo dõi các số liệu digital marketing như phân phối, bounce và tỷ lệ mở.

email log là gì

Những chỉ số này đánh giá tình trạng của chương trình email, giúp người gửi phân tích được lý do vì sao email không đến được hộp thư đến của người nhận, xu hướng gửi và các vấn đề về hiệu suất ảnh hưởng đến danh tiếng của người gửi.

Việc kiểm tra log email cho phép người gửi xem xét được khả năng gửi, từ đó xác định được vấn đề có thể xảy ra ở đâu trước khi chúng ảnh hưởng đến khả năng gửi.

Tại sao nên tiến hành kiểm tra log gửi/nhận email trên Zimbra?

Việc kiểm tra log gửi và nhận email Zimbra được đánh giá là cần thiết và quan trọng, điều này giúp người dùng có thể khắc phục các sự cố kịp thời đồng thời xây dựng được chiến lược gửi thư khoa học hơn. Cùng điểm qua một số lợi ích khi tiến hành check email log.

tại sao nên tiến hành kiểm tra log

  • Khắc phục sự cố: Nếu người dùng gặp sự cố khi gửi hoặc nhận thư, các log file có thể giúp bạn xác định các sự cố với cấu hình máy chủ thư, cài đặt DNS hoặc kết nối mạng.
  • Giám sát bảo mật: Email log có thể được sử dụng để phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên mail server của người dùng, chẳng hạn như spam hoặc tấn công lừa đảo, truy cập trái phép hoặc các vi phạm bảo mật khác.
  • Yêu cầu tuân thủ và pháp lý: Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và vị trí địa lý của người dùng, bạn có thể được yêu cầu duy tri email log cho các mục đích tuân thủ, chẳng hạn như chứng minh sự tuân thủ các quy định, phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc thực hiện audit nội bộ.
  • Tối ưu hóa hiệu suất: Thông qua việc kiểm tra log và phân tích, bạn có thể xác định các điểm tắc nghẽn trong hệ thống gửi thư, tối ưu hóa cấu hình máy chủ, đồng thời cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của email.

Chi tiết các kiểm tra log gửi/nhận email Zimbra

Như đã đề cập ở trên, kiểm tra log gửi và nhận thư của email server Zimbra thật sự cần thiết, việc này cho phép bạn có thể xác định được một email đã gửi hoặc nhận thành công hay chưa. Trường hợp chưa thành công, người dùng sẽ biết được quá trình bị dừng ở bước nào và báo lỗi ra sao.

hướng dẫn cách kiểm tra log

Dưới đây là chi tiết cách kiểm tra log gửi và nhận email trong Zimbra.

  • Truy cập vào đường dẫn file log:

/var/log/maillog

  • Chu trình gửi: Khi click vào gửi thư => Connect tới email server => MTA kiểm tra địa chỉ người nhận => Kiểm tra qua các rule filter, đánh giá spam (thư rác), virus => Xếp vào queue => Gửi thư => Xóa khỏi queue => Thông báo “Message accepted for delivery”.

Mar 22 17:35:03 mail postfix/postscreen[26703]: CONNECT from [103.101.163.27]:57274 to [103.101.163.27]:25
Mar 22 17:35:03 mail postfix/postscreen[26703]: WHITELISTED [103.101.163.27]:57274
Mar 22 17:35:03 mail postfix/smtpd[26704]: connect from mail.hvn.space[103.101.163.27] Mar 22 17:35:03 mail postfix/smtpd[26704]: NOQUEUE: filter: RCPT from mail.hvn.space[103.101.163.27]: <kiendt@hvn.space>: Sender address triggers FILTER smtp-amavis:[127.0.0.1]:10026; from=<kiendt@hvn.space> to=<kiendt@hvn.com.vn> proto=ESMTP helo=<mail.hvn.space>
Mar 22 17:35:03 mail postfix/smtpd[26704]: 8C0C11035C8: client=mail.hvn.space[103.101.163.27] Mar 22 17:35:03 mail postfix/cleanup[26705]: 8C0C11035C8: message-id=<1461502541.19.1584873303494.JavaMail.zimbra@hvn.space>
Mar 22 17:35:03 mail postfix/smtpd[26704]: disconnect from mail.hvn.space[103.101.163.27] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Mar 22 17:35:03 mail postfix/qmgr[18088]: 8C0C11035C8: from=<kiendt@hvn.space>, size=1332, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:35:10 mail postfix/amavisd/smtpd[26711]: connect from localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:10 mail postfix/amavisd/smtpd[26711]: AF0C11035D3: client=localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:10 mail postfix/cleanup[26705]: AF0C11035D3: message-id=<VAlxpN_C_TkZ7F@mail.hvn.space>
Mar 22 17:35:10 mail postfix/qmgr[18088]: AF0C11035D3: from=<admin@hvn.space>, size=2537, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:35:10 mail postfix/dkimmilter/smtpd[26713]: connect from localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:10 mail postfix/dkimmilter/smtpd[26713]: BB0111035D4: client=localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:10 mail postfix/cleanup[26705]: BB0111035D4: message-id=<1461502541.19.1584873303494.JavaMail.zimbra@hvn.space>
Mar 22 17:35:10 mail postfix/qmgr[18088]: BB0111035D4: from=<kiendt@hvn.space>, size=1867, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:35:10 mail postfix/smtp[26706]: 8C0C11035C8: to=<kiendt@hvn.com.vn>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10026, delay=7.3, delays=0.03/0.02/0.01/7.3, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10030): 250 2.0.0 Ok: queued as BB0111035D4)
Mar 22 17:35:10 mail postfix/qmgr[18088]: 8C0C11035C8: removed
Mar 22 17:35:11 mail postfix/lmtp[26712]: AF0C11035D3: to=<admin@hvn.space>, relay=mail.hvn.space[103.101.163.27]:7025, delay=0.55, delays=0.03/0.01/0.42/0.09, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Delivery OK)
Mar 22 17:35:11 mail postfix/qmgr[18088]: AF0C11035D3: removed
Mar 22 17:35:12 mail postfix/amavisd/smtpd[26716]: connect from localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:12 mail postfix/amavisd/smtpd[26716]: CF0671035C8: client=localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:35:12 mail postfix/cleanup[26705]: CF0671035C8: message-id=<1461502541.19.1584873303494.JavaMail.zimbra@hvn.space>
Mar 22 17:35:12 mail postfix/amavisd/smtpd[26716]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Mar 22 17:35:12 mail postfix/qmgr[18088]: CF0671035C8: from=<kiendt@hvn.space>, size=2920, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:35:12 mail postfix/smtp[26706]: BB0111035D4: to=<kiendt@hvn.com.vn>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10032, delay=2.1, delays=0.11/0.01/0/2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as CF0671035C8)
Mar 22 17:35:12 mail postfix/qmgr[18088]: BB0111035D4: removed
Mar 22 17:35:15 mail postfix/smtp[26717]: CF0671035C8: to=<kiendt@hvn.com.vn>, relay=mx07.email-hvn.net[203.162.79.167]:25, delay=2.9, delays=0.01/0.02/2.8/0.05, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 5e773f65-00009f59 Message accepted for delivery)
Mar 22 17:35:15 mail postfix/qmgr[18088]: CF0671035C8: removed

  • Chu trình nhận: Chấp nhận kết nối từ email server gửi => Kiểm tra qua các rule filter, đánh giá spam, virus => Xếp vào queue => Nhận thư và tiến hành xóa khỏi queue => Thông báo nhận thư “250 2.1.5 Delivery OK”.

Mar 22 17:43:23 mail postfix/postscreen[32077]: CONNECT from [209.85.208.44]:44796 to [103.101.163.27]:25
Mar 22 17:43:29 mail postfix/postscreen[32077]: PASS NEW [209.85.208.44]:44796
Mar 22 17:43:29 mail postfix/smtpd[32078]: connect from mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44] Mar 22 17:43:30 mail postfix/smtpd[32078]: Anonymous TLS connection established from mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)
Mar 22 17:43:31 mail postfix/smtpd[32078]: NOQUEUE: filter: RCPT from mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44]: <kiendt@hvn.com.vn>: Sender address triggers FILTER smtp-amavis:[127.0.0.1]:10026; from=<kiendt@hvn.com.vn> to=<kiendt@hvn.space> proto=ESMTP helo=<mail-ed1-f44.google.com>
Mar 22 17:43:31 mail postfix/smtpd[32078]: NOQUEUE: filter: RCPT from mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44]: <kiendt@hvn.com.vn>: Sender address triggers FILTER smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024; from=<kiendt@hvn.com.vn> to=<kiendt@hvn.space> proto=ESMTP helo=<mail-ed1-f44.google.com>
Mar 22 17:43:31 mail postfix/smtpd[32078]: 4B67C1035C8: client=mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44] Mar 22 17:43:31 mail postfix/cleanup[32086]: 4B67C1035C8: message-id=<CAE71=UqPysBzQEWso90x+v6UAFnHPu7uc8zMs8nL+-CEUDgptg@mail.gmail.com>
Mar 22 17:43:31 mail postfix/qmgr[18088]: 4B67C1035C8: from=<kiendt@hvn.com.vn>, size=7240, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:43:32 mail postfix/smtpd[32078]: disconnect from mail-ed1-f44.google.com[209.85.208.44] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: connect from localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: 014E01035D3: client=localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:43:40 mail postfix/cleanup[32086]: 014E01035D3: message-id=<VALGB39FdscOxm@mail.hvn.space>
Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Mar 22 17:43:40 mail postfix/qmgr[18088]: 014E01035D3: from=<admin@hvn.space>, size=4345, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: connect from localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: 066BC1035D4: client=localhost[127.0.0.1] Mar 22 17:43:40 mail postfix/cleanup[32086]: 066BC1035D4: message-id=<CAE71=UqPysBzQEWso90x+v6UAFnHPu7uc8zMs8nL+-CEUDgptg@mail.gmail.com>
Mar 22 17:43:40 mail postfix/amavisd/smtpd[32092]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Mar 22 17:43:40 mail postfix/qmgr[18088]: 066BC1035D4: from=<kiendt@hvn.com.vn>, size=8203, nrcpt=1 (queue active)
Mar 22 17:43:40 mail postfix/smtp[32087]: 4B67C1035C8: to=<kiendt@hvn.space>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=8.7, delays=0.63/0.02/0.01/8.1, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 066BC1035D4)
Mar 22 17:43:40 mail postfix/qmgr[18088]: 4B67C1035C8: removed
Mar 22 17:43:40 mail postfix/lmtp[32094]: 066BC1035D4: to=<kiendt@hvn.space>, relay=mail.hvn.space[103.101.163.27]:7025, delay=0.25, delays=0.01/0.01/0.14/0.08, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Delivery OK)
Mar 22 17:43:40 mail postfix/qmgr[18088]: 066BC1035D4: removed
Mar 22 17:43:40 mail postfix/lmtp[32093]: 014E01035D3: to=<admin@hvn.space>, relay=mail.hvn.space[103.101.163.27]:7025, delay=0.28, delays=0.01/0.01/0.16/0.1, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 Delivery OK)
Mar 22 17:43:40 mail postfix/qmgr[18088]: 014E01035D3: removed

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong quá trình kiểm tra log gửi và nhận thư trên Zimbra. Trong trường hợp có vấn đề xảy ra khi kiểm tra, vui lòng nhấp vào ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Với tư cách là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp, HVN – Hệ sinh thái kiến tạo doanh nghiệp 4.0 – sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi và thắc mắc của doanh nghiệp về cách sử dụng hiệu quả hệ thống Zimbra.

Đồng thời, chúng tôi còn cung cấp đa dạng các giải pháp email để bạn có thể tùy ý lựa chọn dựa trên nhu cầu và định hướng phát triển của tổ chức. Đội ngũ nhân viên với kiến thức chuyên sâu sẽ nhiệt tình tư vấn để hỗ trợ bạn có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác và phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, với sự quy tụ của những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực, hệ thống cộng tác và làm việc nhóm của bạn sẽ luôn được đảm bảo ổn định và không có sự cố xảy ra.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc và câu hỏi về cách kiểm tra log gửi/nhận email Zimbra hoặc có nhu cầu được tư vấn về giải pháp email phù hợp với doanh nghiệp, vui lòng kết nối ngay với HVN thông qua Hotline 024.9999.7777 để đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi giải đáp và hỗ trợ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận