Xử lý lỗi SSL intermediate chain is not valid trên VestaCP

Mặc dù chứng chỉ SSL có khả năng bảo mật thông tin cực kỳ tốt nhưng không phải lúc nào nó cũng hoạt động tốt và không xảy ra lỗi. Lỗi SSL intermediate chain is not valid trên VestaCP đã không còn quá xa lạ đối với những người đang sử dụng chứng chỉ SSL. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xử lý lỗi SSL này một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

Vestacp là gì?

xử lý lỗi ssl trên vestacp

VestaCP (Vesta Control Panel) là một mã nguồn mở không cần trả phí thường được sử dụng để quản lý nhiều trang web, các tài khoản email, tài khoản FTP,… Với giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng thì VestaCP là một trong những bảng điều khiển được rất nhiều người sử dụng hiện nay.

VestaCP được viết bằng ngôn ngữ bash, ngôn ngữ mà tất cả các máy chủ Linux đang chạy. Mã nguồn này có rất nhiều ưu điểm, cụ thể như sau:

 • Không mất phí, đơn giản và dễ sử dụng
 • Khả năng sao lưu nhanh chóng
 • DKIM được hỗ trợ
 • Luôn tích hợp sẵn WHMCS để có thể bán host
 • Tự động cập nhật các phiên bản mới
 • Có chức năng chống virus (antivirus) và chống spam (antispam)
 • Giám sát hệ thống cũng như chứng chỉ SSL

Cách cài đặt chứng chỉ SSL trong VestaCP

Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký chứng chỉ tại nhà cung cấp bạn tiến hành làm theo các bước sau để bắt đầu cài đặt.

Bước 1: Đăng nhập VestaCP bằng tài khoản quản trị đã được cấp.

SSL intermediate chain is not valid

Bước 2: Chọn thẻ Web sau đó chọn tên miền và click chọn Edit.

xu ly loi ssl vesta edit

Bước 3: Nhấn chọn SSL Support để hiện phần cài đặt SSL

Bước 4: Copy và Paste và danh mục tương ứng

xu ly loi ssl vesta ssl support

 • SSL Certificate: Tìm và chọn tập tin tenmien.crt trong email hoặc bạn có thể sao chép mục CRT từ trang quản lý.
 • SSL Key: Sao chép sau đó dán phần Private Key của bạn
 • SSL Certificate Authority / Intermediate: Tìm tập tin tenmien.ca-bundle trong email hoặc sao chép mục CA Bundle từ trang quản lý.

Bước 5: Cuối cùng bạn chọn Save để hoàn thành quá trình cài đặt.

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSL trong Vestacp. Nếu bạn đang gặp lỗi Intermediate Chain Is Not Valid và muốn xử lý lỗi SSL này thì hãy tham khảo phần sau.

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý lỗi SSL Intermediate chain is not valid trên Vestacp

Trong quá trình cài đặt nếu bạn nhận được thông báo:

xu ly loi ssl error

Tức là bạn đã mắc lỗi “SSL intermediate chain is not valid”, để xử lý lỗi SSL này thì bạn cần tiến hành sao chép nội dung bên dưới vào thư mục:

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIGCDCCA/CgAwIBAgIQKy5u6tl1NmwUim7bo3yMBzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB

hTELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4G

A1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxKzApBgNV

BAMTIkNPTU9ETyBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQwMjEy

MDAwMDAwWhcNMjkwMjExMjM1OTU5WjCBkDELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgT

EkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMR

Q09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxNjA0BgNVBAMTLUNPTU9ETyBSU0EgRG9tYWluIFZh

bGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP

ADCCAQoCggEBAI7CAhnhoFmk6zg1jSz9AdDTScBkxwtiBUUWOqigwAwCfx3M28Sh

bXcDow+G+eMGnD4LgYqbSRutA776S9uMIO3Vzl5ljj4Nr0zCsLdFXlIvNN5IJGS0

Qa4Al/e+Z96e0HqnU4A7fK31llVvl0cKfIWLIpeNs4TgllfQcBhglo/uLQeTnaG6

ytHNe+nEKpooIZFNb5JPJaXyejXdJtxGpdCsWTWM/06RQ1A/WZMebFEh7lgUq/51

UHg+TLAchhP6a5i84DuUHoVS3AOTJBhuyydRReZw3iVDpA3hSqXttn7IzW3uLh0n

c13cRTCAquOyQQuvvUSH2rnlG51/ruWFgqUCAwEAAaOCAWUwggFhMB8GA1UdIwQY

MBaAFLuvfgI9+qbxPISOre44mOzZMjLUMB0GA1UdDgQWBBSQr2o6lFoL2JDqElZz

30O0Oija5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAdBgNV

HSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwGwYDVR0gBBQwEjAGBgRVHSAAMAgG

BmeBDAECATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hjtodHRwOi8vY3JsLmNvbW9kb2NhLmNv

bS9DT01PRE9SU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDBxBggrBgEFBQcB

AQRlMGMwOwYIKwYBBQUHMAKGL2h0dHA6Ly9jcnQuY29tb2RvY2EuY29tL0NPTU9E

T1JTQUFkZFRydXN0Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21v

ZG9jYS5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAE4rdk+SHGI2ibp3wScF9BzWRJ2p

mj6q1WZmAT7qSeaiNbz69t2Vjpk1mA42GHWx3d1Qcnyu3HeIzg/3kCDKo2cuH1Z/

e+FE6kKVxF0NAVBGFfKBiVlsit2M8RKhjTpCipj4SzR7JzsItG8kO3KdY3RYPBps

P0/HEZrIqPW1N+8QRcZs2eBelSaz662jue5/DJpmNXMyYE7l3YphLG5SEXdoltMY

dVEVABt0iN3hxzgEQyjpFv3ZBdRdRydg1vs4O2xyopT4Qhrf7W8GjEXCBgCq5Ojc

2bXhc3js9iPc0d1sjhqPpepUfJa3w/5Vjo1JXvxku88+vZbrac2/4EjxYoIQ5QxG

V/Iz2tDIY+3GH5QFlkoakdH368+PUq4NCNk+qKBR6cGHdNXJ93SrLlP7u3r7l+L4

HyaPs9Kg4DdbKDsx5Q5XLVq4rXmsXiBmGqW5prU5wfWYQ//u+aen/e7KJD2AFsQX

j4rBYKEMrltDR5FL1ZoXX/nUh8HCjLfn4g8wGTeGrODcQgPmlKidrv0PJFGUzpII

0fxQ8ANAe4hZ7Q7drNJ3gjTcBpUC2JD5Leo31Rpg0Gcg19hCC0Wvgmje3WYkN5Ap

lBlGGSW4gNfL1IYoakRwJiNiqZ+Gb7+6kHDSVneFeO/qJakXzlByjAA6quPbYzSf

+AZxAeKCINT+b72x

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv

MQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFk

ZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBF

eHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFow

gYUxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO

BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMSswKQYD

VQQDEyJDT01PRE8gUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIICIjANBgkq

hkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAkehUktIKVrGsDSTdxc9EZ3SZKzejfSNw

AHG8U9/E+ioSj0t/EFa9n3Byt2F/yUsPF6c947AEYe7/EZfH9IY+Cvo+XPmT5jR6

2RRr55yzhaCCenavcZDX7P0N+pxs+t+wgvQUfvm+xKYvT3+Zf7X8Z0NyvQwA1onr

ayzT7Y+YHBSrfuXjbvzYqOSSJNpDa2K4Vf3qwbxstovzDo2a5JtsaZn4eEgwRdWt

4Q08RWD8MpZRJ7xnw8outmvqRsfHIKCxH2XeSAi6pE6p8oNGN4Tr6MyBSENnTnIq

m1y9TBsoilwie7SrmNnu4FGDwwlGTm0+mfqVF9p8M1dBPI1R7Qu2XK8sYxrfV8g/

vOldxJuvRZnio1oktLqpVj3Pb6r/SVi+8Kj/9Lit6Tf7urj0Czr56ENCHonYhMsT

8dm74YlguIwoVqwUHZwK53Hrzw7dPamWoUi9PPevtQ0iTMARgexWO/bTouJbt7IE

IlKVgJNp6I5MZfGRAy1wdALqi2cVKWlSArvX31BqVUa/oKMoYX9w0MOiqiwhqkfO

KJwGRXa/ghgntNWutMtQ5mv0TIZxMOmm3xaG4Nj/QN370EKIf6MzOi5cHkERgWPO

GHFrK+ymircxXDpqR+DDeVnWIBqv8mqYqnK8V0rSS527EPywTEHl7R09XiidnMy/

s1Hap0flhFMCAwEAAaOB9DCB8TAfBgNVHSMEGDAWgBStvZh6NLQm9/rEJlTvA73g

JMtUGjAdBgNVHQ4EFgQUu69+Aj36pvE8hI6t7jiY7NkyMtQwDgYDVR0PAQH/BAQD

AgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMEQGA1UdHwQ9

MDswOaA3oDWGM2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9BZGRUcnVzdEV4dGVy

bmFsQ0FSb290LmNybDA1BggrBgEFBQcBAQQpMCcwJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6

Ly9vY3NwLnVzZXJ0cnVzdC5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggEBAGS/g/FfmoXQ

zbihKVcN6Fr30ek+8nYEbvFScLsePP9NDXRqzIGCJdPDoCpdTPW6i6FtxFQJdcfj

Jw5dhHk3QBN39bSsHNA7qxcS1u80GH4r6XnTq1dFDK8o+tDb5VCViLvfhVdpfZLY

Uspzgb8c8+a4bmYRBbMelC1/kZWSWfFMzqORcUx8Rww7Cxn2obFshj5cqsQugsv5

B5a6SE2Q8pTIqXOi6wZ7I53eovNNVZ96YUWYGGjHXkBrI/V5eu+MtWuLt29G9Hvx

PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR

pu/xO28QOG8=

—–END CERTIFICATE—–

Một số lỗi khi cài đặt SSL và cách xử lý lỗi SSL và cách khắc phục

Một số lỗi thường gặp

Ngoài lỗi intermediate chain is not valid, thì trong quá trình cài đặt bạn có thể gặp một số lỗi như

 • Your connection is not secure
 • The server’s certificate security is not yet valid
 • This is probably not the site you are looking for
 • Server’s certificate is not trusted
 • SSL Connection Error và SSL Protocol Error
 • The sites security certificate is not trusted
 • Your connection is not private
 • This connection is Untrusted

Cách xử lý lỗi SSL phổ biến

1. Chỉnh ngày giờ

Đây là một trong những lỗi phổ biến dẫn đến sự cố SSL, bạn tiến hành sửa như sau:

Bước 1: Tại Menu Start bạn chọn mục Setting

Bước 2: Chọn vào Time & Language, tại đây bạn chỉnh về múi giờ (UTC + 07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. Cuối cùng bạn chọn OK, vậy là bạn đã cài đặt thời gian thành công.

xu ly loi ssl time language

2. Sửa lỗi Kaspersky Anti-Virus

Đây là một trong những lỗi khá phổ biến hiện nay, để khắc phục bạn cần làm một số bước như sau:

Bước 1: Mở cửa sổ ứng dụng tìm và chọn Settings

Bước 2: Chọn Advanced Setting sau đó nhấn vào mục Threats and Exclusions. Tiếp đó bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bên tay phải và chọn Settings nằm trong mục Exclusions Rules.

xu ly loi ssl phan mem virus

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị một cửa số mới, bạn chọn tab Trusted Applications sau đó chọn Add. Tiếp tục chọn Browse nếu các ứng dụng đã được cài trên máy, chọn Application nếu ứng dụng cần thiết có sẵn trong danh sách.

Bước 4: Tại phần Exclusions For Application, bạn chọn Do Not Scan Network Traffic. Sau đó bạn chọn All cuối cùng chọn OK để hoàn thành công việc.

3. Thiết lập phần mềm diệt Virus

Để xử lý lỗi SSL này, bạn thực hiện các tùy chọn như sau. Tùy vào mỗi ứng dụng sẽ có phần giao diện khác nhau thì về cơ bản các phần cài đặt sẽ tương đối giống nhau.

Bước 1: Truy cập vào phần mềm thích hợp cho website, chọn mục Setup

Bước 2: Lần lượt chọn Advanced Settings > Protocol Filtering, SSL > Do Not Scan SSL Protocol để hoàn thành

4. Truy cập tạm thời các website không có SSL

xu ly loi ssl website

Tùy thuộc vào mỗi trình duyệt cũng như phiên bản mà bạn đang sử dụng thì phần thông báo lỗi sẽ khác nhau. Trường hợp bạn đang dùng Google Chrome thì bạn chọn Advanced chọn Proceed To tên trang web/ xử lý trên website là bạn đã truy cập được nó.

Đoạn kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về hướng dẫn cách xử lý lỗi SSL intermediate chain is not valid trên Vestacp và một số cách xử lý lỗi khác mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chứng chỉ SSL thì đừng ngần ngại mà không liên hệ ngay với HVN – Hệ sinh thái kiến tạo doanh nghiệp 4.0 – qua tổng đài Hotline:024.9999.7777 để được tư vấn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận