Globalsign: Biểu tượng & Dấu chứng nhận

Cùng với Comodo, Sectogo, GeoTrust,… thì Globalsign là một trong những CA hàng đầu về cung cấp các loại chứng chỉ bảo mật. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Globalsign thì bài viết ngay sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

Globalsign là gì?

GlobalSign là một trong những cơ quan cấp các loại chứng chỉ bảo mật toàn cầu (CA) hàng đầu trên thế giới. Đây cũng là hãng chứng chỉ bảo mật SSL đầu tiên trên thế giới bao gồm nền tảng quản trị và công nghệ hiện đại nhất. Với hơn 25 triệu chứng chỉ được cấp và gần 2,5 triệu chứng chỉ SSL trực tuyến trên hệ thống thì Globalsign Certificate đã cung cấp đến người dùng sự tin cậy cho các giao dịch trực tuyến bằng việc kích hoạt sự bảo mật mạnh mẽ trong quá trình giao dịch các tài liệu điện toán và dữ liệu của người dùng.

globalsign la gi 1

Các sản phẩm chứng chỉ SSL của Globalsign CA chẳng hạn như: globalsign rsa ov ssl ca 2018; globalsign gcc r3 dv tls ca 2020; globalsign root ca r3,… cung cấp một mức độ bảo mật cũng như xác thực cao nhất cho các hệ thống website. Đồng thời các chứng chỉ này cũng đáp ứng yêu cầu bảo mật ở mọi cấp độ của hàng triệu doanh nghiệp và tổ chức bao gồm cả Google. 

Hiện nay tại Việt Nam, hầu hết các tổ chức tài chính – ngân hàng, cơ quan chính phủ đều đang tin dùng và lựa chọn các sản phẩm chứng chỉ này để bảo mật web trực tuyến của họ.

Chứng chỉ bảo mật GlobalSign SSL được cấp và phát hành thông qua quá trình xác thực tự động và vô cùng linh hoạt. Tên miền chỉ cần đáp ứng đủ các yêu cầu xác thực của hệ thống đã đặt ra thì bạn có thể sử hữu một chứng chỉ SSL duy nhất và ngay lập tức sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký.

Các sản phẩm chứng chỉ Globalsign SSL đa dạng về sự lựa chọn sản phẩm và đáp ứng mọi yêu cầu về chức năng cũng như giá cả. Để có thể cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao và toàn diện, Global cung cấp các sản phẩm chứng chỉ SSL đáng tin cậy và đa dạng bao gồm rất nhiều các cấp độ như: Globalsign Domain Verification (xác thực tên miền); Organization Validation (xác thực doanh nghiệp); Globalsign Code Signing và Extended Validation (xác thực mở rộng) có sẵn với mức giá hấp dẫn cũng như cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các hãng khác.

Tại sao nên lựa chọn Globalsign SSL Certificate?

loi ich chung cho ssl globalsign

  • Giá cả: GlobalSign cung cấp các chứng chỉ SSL với giá cả phải chăng cùng với đó sẽ bao gồm các chính sách hấp dẫn.
  • Sự đảm bảo: chứng chỉ Globalsign này cung cấp cho khách hàng sự tin tưởng về bảo mật ở cấp độ cơ sở với giao thức https://, biểu tượng ổ khóa xanh được hiển thị trên trang web của bạn. Ngoài ra nó còn bảo vệ website của bạn khỏi các cuộc tấn công, giúp các giao dịch của bạn an toàn hơn. Ngoài ra hiện nay còn có các công cụ Globalsign SSL Checker giúp bạn nhanh chóng chẩn đoán sự cố khi cài đặt.
  • Tính tiện ích: Chứng chỉ SSL này được đăng ký sau khi đã bạn đã cung cấp đầy đủ các thủ tục. Điều này giúp bạn phát triển và khởi chạy một trang web an toàn một cách nhanh chóng. SSL có khả năng tương thích với hơn 99% các loại phần mềm/ trình duyệt web.

Root CA và Intermediate CA Globalsign Certificate Download

Root và Intermediate có đa dạng phân loại tùy vào loại SSL đăng ký và mã custom. Trong phần này, HVN sẽ cung cấp cho bạn các Globalsign Root CA và Intermediate CA mặc định. Nếu trong trường hợp custom bạn cần liên hệ với kỹ thuật để lấy mã CA, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề cho bạn trong thời gian nhanh nhất.

Để có thể tiến hành globalsign login, bạn tạo file sau đó copy nội dung sau vào.

Globalsign AlphaSSL Root and Intermediate CA

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIETTCCAzWgAwIBAgILBAAAAAABRE7wNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwVzELMAkG

A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv

b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw0xNDAyMjAxMDAw

MDBaFw0yNDAyMjAxMDAwMDBaMEwxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i

YWxTaWduIG52LXNhMSIwIAYDVQQDExlBbHBoYVNTTCBDQSAtIFNIQTI1NiAtIEcy

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2gHs5OxzYPt+j2q3xhfj

kmQy1KwA2aIPue3ua4qGypJn2XTXXUcCPI9A1p5tFM3D2ik5pw8FCmiiZhoexLKL

dljlq10dj0CzOYvvHoN9ItDjqQAu7FPPYhmFRChMwCfLew7sEGQAEKQFzKByvkFs

MVtI5LHsuSPrVU3QfWJKpbSlpFmFxSWRpv6mCZ8GEG2PgQxkQF5zAJrgLmWYVBAA

cJjI4e00X9icxw3A1iNZRfz+VXqG7pRgIvGu0eZVRvaZxRsIdF+ssGSEj4k4HKGn

kCFPAm694GFn1PhChw8K98kEbSqpL+9Cpd/do1PbmB6B+Zpye1reTz5/olig4het

ZwIDAQABo4IBIzCCAR8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C

AQAwHQYDVR0OBBYEFPXN1TwIUPlqTzq3l9pWg+Zp0mj3MEUGA1UdIAQ+MDwwOgYE

VR0gADAyMDAGCCsGAQUFBwIBFiRodHRwczovL3d3dy5hbHBoYXNzbC5jb20vcmVw

b3NpdG9yeS8wMwYDVR0fBCwwKjAooCagJIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWdu

Lm5ldC9yb290LmNybDA9BggrBgEFBQcBAQQxMC8wLQYIKwYBBQUHMAGGIWh0dHA6

Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3RyMTAfBgNVHSMEGDAWgBRge2YaRQ2X

yolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAYEBoFkfnFo3bXKFWKsv0

XJuwHqJL9csCP/gLofKnQtS3TOvjZoDzJUN4LhsXVgdSGMvRqOzm+3M+pGKMgLTS

xRJzo9P6Aji+Yz2EuJnB8br3n8NA0VgYU8Fi3a8YQn80TsVD1XGwMADH45CuP1eG

l87qDBKOInDjZqdUfy4oy9RU0LMeYmcI+Sfhy+NmuCQbiWqJRGXy2UzSWByMTsCV

odTvZy84IOgu/5ZR8LrYPZJwR2UcnnNytGAMXOLRc3bgr07i5TelRS+KIz6HxzDm

MTh89N1SyvNTBCVXVmaU6Avu5gMUTu79bZRknl7OedSyps9AsUSoPocZXun4IRZZ

Uw==

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG

A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv

b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw

MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i

YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT

aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ

jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp

xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp

1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG

snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ

U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8

9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E

BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B

AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz

yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE

38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP

AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad

DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME

HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==

—–END CERTIFICATE—–

DomainSSL Globalsign Intermediate Certificates

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIEsDCCA5igAwIBAgIQd70OB0LV2enQSdd00CpvmjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBM

MSAwHgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMzETMBEGA1UEChMKR2xv

YmFsU2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjAeFw0yMDA3MjgwMDAwMDBaFw0y

OTAzMTgwMDAwMDBaMFMxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9iYWxTaWdu

IG52LXNhMSkwJwYDVQQDEyBHbG9iYWxTaWduIEdDQyBSMyBEViBUTFMgQ0EgMjAy

MDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKxnlJV/de+OpwyvCXAJ

IcxPCqkFPh1lttW2oljS3oUqPKq8qX6m7K0OVKaKG3GXi4CJ4fHVUgZYE6HRdjqj

hhnuHY6EBCBegcUFgPG0scB12Wi8BHm9zKjWxo3Y2bwhO8Fvr8R42pW0eINc6OTb

QXC0VWFCMVzpcqgz6X49KMZowAMFV6XqtItcG0cMS//9dOJs4oBlpuqX9INxMTGp

6EASAF9cnlAGy/RXkVS9nOLCCa7pCYV+WgDKLTF+OK2Vxw3RUJ/p8009lQeUARv2

UCcNNPCifYX1xIspvarkdjzLwzOdLahDdQbJON58zN4V+lMj0msg+c0KnywPIRp3

BMkCAwEAAaOCAYUwggGBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF

BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAdBgNVHQ4EFgQUDZjA

c3+rvb3ZR0tJrQpKDKw+x3wwHwYDVR0jBBgwFoAUj/BLf6guRSSuTVD6Y5qL3uLd

G7wwewYIKwYBBQUHAQEEbzBtMC4GCCsGAQUFBzABhiJodHRwOi8vb2NzcDIuZ2xv

YmFsc2lnbi5jb20vcm9vdHIzMDsGCCsGAQUFBzAChi9odHRwOi8vc2VjdXJlLmds

b2JhbHNpZ24uY29tL2NhY2VydC9yb290LXIzLmNydDA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAn

hiVodHRwOi8vY3JsLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3QtcjMuY3JsMEcGA1UdIARA

MD4wPAYEVR0gADA0MDIGCCsGAQUFBwIBFiZodHRwczovL3d3dy5nbG9iYWxzaWdu

LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAy8j/c550ea86oCkf

r2W+ptTCYe6iVzvo7H0V1vUEADJOWelTv07Obf+YkEatdN1Jg09ctgSNv2h+LMTk

KRZdAXmsE3N5ve+z1Oa9kuiu7284LjeS09zHJQB4DJJJkvtIbjL/ylMK1fbMHhAW

i0O194TWvH3XWZGXZ6ByxTUIv1+kAIql/Mt29PmKraTT5jrzcVzQ5A9jw16yysuR

XRrLODlkS1hyBjsfyTNZrmL1h117IFgntBA5SQNVl9ckedq5r4RSAU85jV8XK5UL

REjRZt2I6M9Po9QL7guFLu4sPFJpwR1sPJvubS2THeo7SxYoNDtdyBHs7euaGcMa

D/fayQ==

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIETjCCAzagAwIBAgINAe5fFp3/lzUrZGXWajANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQsw

CQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEQMA4GA1UECxMH

Um9vdCBDQTEbMBkGA1UEAxMSR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBMB4XDTE4MDkxOTAw

MDAwMFoXDTI4MDEyODEyMDAwMFowTDEgMB4GA1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290

IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2JhbFNpZ24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNp

Z24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDMJXaQeQZ4Ihb1wIO2

hMoonv0FdhHFrYhy/EYCQ8eyip0EXyTLLkvhYIJG4VKrDIFHcGzdZNHr9SyjD4I9

DCuul9e2FIYQebs7E4B3jAjhSdJqYi8fXvqWaN+JJ5U4nwbXPsnLJlkNc96wyOkm

DoMVxu9bi9IEYMpJpij2aTv2y8gokeWdimFXN6x0FNx04Druci8unPvQu7/1PQDh

BjPogiuuU6Y6FnOM3UEOIDrAtKeh6bJPkC4yYOlXy7kEkmho5TgmYHWyn3f/kRTv

riBJ/K1AFUjRAjFhGV64l++td7dkmnq/X8ET75ti+w1s4FRpFqkD2m7pg5NxdsZp

hYIXAgMBAAGjggEiMIIBHjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB

/zAdBgNVHQ4EFgQUj/BLf6guRSSuTVD6Y5qL3uLdG7wwHwYDVR0jBBgwFoAUYHtm

GkUNl8qJUC99BM00qP/8/UswPQYIKwYBBQUHAQEEMTAvMC0GCCsGAQUFBzABhiFo

dHRwOi8vb2NzcC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290cjEwMwYDVR0fBCwwKjAooCag

JIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290LmNybDBHBgNVHSAEQDA+

MDwGBFUdIAAwNDAyBggrBgEFBQcCARYmaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYmFsc2lnbi5j

b20vcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACNw6c/ivvVZrpRCb8RD

M6rNPzq5ZBfyYgZLSPFAiAYXof6r0V88xjPy847dHx0+zBpgmYILrMf8fpqHKqV9

D6ZX7qw7aoXW3r1AY/itpsiIsBL89kHfDwmXHjjqU5++BfQ+6tOfUBJ2vgmLwgtI

fR4uUfaNU9OrH0Abio7tfftPeVZwXwzTjhuzp3ANNyuXlava4BJrHEDOxcd+7cJi

WOx37XMiwor1hkOIreoTbv3Y/kIvuX1erRjvlJDKPSerJpSZdcfL03v3ykzTr1Eh

kluEfSufFT90y1HonoMOFm8b50bOI7355KKL0jlrqnkckSziYSQtjipIcJDEHsXo

4HA=

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG

A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv

b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw

MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i

YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT

aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ

jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp

xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp

1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG

snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ

U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8

9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E

BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B

AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz

yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE

38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP

AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad

DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME

HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==

—–END CERTIFICATE—–

OrganizationSSL Intermediate, Cross Certificates and root CA

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIETjCCAzagAwIBAgINAe5fIh38YjvUMzqFVzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBMMSAw

HgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMzETMBEGA1UEChMKR2xvYmFs

U2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjAeFw0xODExMjEwMDAwMDBaFw0yODEx

MjEwMDAwMDBaMFAxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9iYWxTaWduIG52

LXNhMSYwJAYDVQQDEx1HbG9iYWxTaWduIFJTQSBPViBTU0wgQ0EgMjAxODCCASIw

DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKdaydUMGCEAI9WXD+uu3Vxoa2uP

UGATeoHLl+6OimGUSyZ59gSnKvuk2la77qCk8HuKf1UfR5NhDW5xUTolJAgvjOH3

idaSz6+zpz8w7bXfIa7+9UQX/dhj2S/TgVprX9NHsKzyqzskeU8fxy7quRU6fBhM

abO1IFkJXinDY+YuRluqlJBJDrnw9UqhCS98NE3QvADFBlV5Bs6i0BDxSEPouVq1

lVW9MdIbPYa+oewNEtssmSStR8JvA+Z6cLVwzM0nLKWMjsIYPJLJLnNvBhBWk0Cq

o8VS++XFBdZpaFwGue5RieGKDkFNm5KQConpFmvv73W+eka440eKHRwup08CAwEA

AaOCASkwggElMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0G

A1UdDgQWBBT473/yzXhnqN5vjySNiPGHAwKz6zAfBgNVHSMEGDAWgBSP8Et/qC5F

JK5NUPpjmove4t0bvDA+BggrBgEFBQcBAQQyMDAwLgYIKwYBBQUHMAGGImh0dHA6

Ly9vY3NwMi5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290cjMwNgYDVR0fBC8wLTAroCmgJ4Yl

aHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290LXIzLmNybDBHBgNVHSAEQDA+

MDwGBFUdIAAwNDAyBggrBgEFBQcCARYmaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYmFsc2lnbi5j

b20vcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJmQyC1fQorUC2bbmANz

EdSIhlIoU4r7rd/9c446ZwTbw1MUcBQJfMPg+NccmBqixD7b6QDjynCy8SIwIVbb

0615XoFYC20UgDX1b10d65pHBf9ZjQCxQNqQmJYaumxtf4z1s4DfjGRzNpZ5eWl0

6r/4ngGPoJVpjemEuunl1Ig423g7mNA2eymw0lIYkN5SQwCuaifIFJ6GlazhgDEw

fpolu4usBCOmmQDo8dIm7A9+O4orkjgTHY+GzYZSR+Y0fFukAj6KYXwidlNalFMz

hriSqHKvoflShx8xpfywgVcvzfTO3PYkz6fiNJBonf6q8amaEsybwMbDqKWwIX7e

SPY=

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIETjCCAzagAwIBAgINAe5fFp3/lzUrZGXWajANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQsw

CQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEQMA4GA1UECxMH

Um9vdCBDQTEbMBkGA1UEAxMSR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBMB4XDTE4MDkxOTAw

MDAwMFoXDTI4MDEyODEyMDAwMFowTDEgMB4GA1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290

IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2JhbFNpZ24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNp

Z24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDMJXaQeQZ4Ihb1wIO2

hMoonv0FdhHFrYhy/EYCQ8eyip0EXyTLLkvhYIJG4VKrDIFHcGzdZNHr9SyjD4I9

DCuul9e2FIYQebs7E4B3jAjhSdJqYi8fXvqWaN+JJ5U4nwbXPsnLJlkNc96wyOkm

DoMVxu9bi9IEYMpJpij2aTv2y8gokeWdimFXN6x0FNx04Druci8unPvQu7/1PQDh

BjPogiuuU6Y6FnOM3UEOIDrAtKeh6bJPkC4yYOlXy7kEkmho5TgmYHWyn3f/kRTv

riBJ/K1AFUjRAjFhGV64l++td7dkmnq/X8ET75ti+w1s4FRpFqkD2m7pg5NxdsZp

hYIXAgMBAAGjggEiMIIBHjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB

/zAdBgNVHQ4EFgQUj/BLf6guRSSuTVD6Y5qL3uLdG7wwHwYDVR0jBBgwFoAUYHtm

GkUNl8qJUC99BM00qP/8/UswPQYIKwYBBQUHAQEEMTAvMC0GCCsGAQUFBzABhiFo

dHRwOi8vb2NzcC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290cjEwMwYDVR0fBCwwKjAooCag

JIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290LmNybDBHBgNVHSAEQDA+

MDwGBFUdIAAwNDAyBggrBgEFBQcCARYmaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYmFsc2lnbi5j

b20vcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACNw6c/ivvVZrpRCb8RD

M6rNPzq5ZBfyYgZLSPFAiAYXof6r0V88xjPy847dHx0+zBpgmYILrMf8fpqHKqV9

D6ZX7qw7aoXW3r1AY/itpsiIsBL89kHfDwmXHjjqU5++BfQ+6tOfUBJ2vgmLwgtI

fR4uUfaNU9OrH0Abio7tfftPeVZwXwzTjhuzp3ANNyuXlava4BJrHEDOxcd+7cJi

WOx37XMiwor1hkOIreoTbv3Y/kIvuX1erRjvlJDKPSerJpSZdcfL03v3ykzTr1Eh

kluEfSufFT90y1HonoMOFm8b50bOI7355KKL0jlrqnkckSziYSQtjipIcJDEHsXo

4HA=

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG

A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv

b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw

MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i

YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT

aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ

jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp

xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp

1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG

snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ

U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8

9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E

BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B

AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz

yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE

38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP

AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad

DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME

HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==

—–END CERTIFICATE—–

ExtendedSSL Intermediate Certificates

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIEYTCCA0mgAwIBAgIOSKQC3SeSDaIINJ3RmXswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTDEg

MB4GA1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2Jh

bFNpZ24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNpZ24wHhcNMTYwOTIxMDAwMDAwWhcNMjYw

OTIxMDAwMDAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBu

di1zYTE4MDYGA1UEAxMvR2xvYmFsU2lnbiBFeHRlbmRlZCBWYWxpZGF0aW9uIENB

IC0gU0hBMjU2IC0gRzMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCr

awNnVNXcEfvFohPBjBkn3BB04mGDPfqO24+lD+SpvkY/Ar5EpAkcJjOfR0iBFYhW

N80HzpXYy2tIA7mbXpKu2JpmYdU1xcoQpQK0ujE/we+vEDyjyjmtf76LLqbOfuq3

xZbSqUqAY+MOvA67nnpdawvkHgJBFVPnxui45XH4BwTwbtDucx+Mo7EK4mS0Ti+P

1NzARxFNCUFM8Wxc32wxXKff6WU4TbqUx/UJm485ttkFqu0Ox4wTUUbn0uuzK7yV

3Y986EtGzhKBraMH36MekSYlE473GqHetRi9qbNG5pM++Sa+WjR9E1e0Yws16CGq

smVKwAqg4uc43eBTFUhVAgMBAAGjggEpMIIBJTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEgYD

VR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAdBgNVHQ4EFgQU3bPnbagu6MVObs905nU8lBXO6B0w

HwYDVR0jBBgwFoAUj/BLf6guRSSuTVD6Y5qL3uLdG7wwPgYIKwYBBQUHAQEEMjAw

MC4GCCsGAQUFBzABhiJodHRwOi8vb2NzcDIuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vcm9vdHIz

MDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly9jcmwuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vcm9v

dC1yMy5jcmwwRwYDVR0gBEAwPjA8BgRVHSAAMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBz

Oi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA

A4IBAQBVaJzl0J/i0zUV38iMXIQ+Q/yht+JZZ5DW1otGL5OYV0LZ6ZE6xh+WuvWJ

J4hrDbhfo6khUEaFtRUnurqzutvVyWgW8msnoP0gtMZO11cwPUMUuUV8iGyIOuIB

0flo6G+XbV74SZuR5v5RAgqgGXucYUPZWvv9AfzMMQhRQkr/MO/WR2XSdiBrXHoD

L2xk4DmjA4K6iPI+1+qMhyrkUM/2ZEdA8ldqwl8nQDkKS7vq6sUZ5LPVdfpxJZZu

5JBj4y7FNFTVW1OMlCUvwt5H8aFgBMLFik9xqK6JFHpYxYmf4t2sLLxN0LlCthJE

abvp10ZlOtfu8hL5gCXcxnwGxzSb

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIETjCCAzagAwIBAgINAe5fFp3/lzUrZGXWajANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQsw

CQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEQMA4GA1UECxMH

Um9vdCBDQTEbMBkGA1UEAxMSR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBMB4XDTE4MDkxOTAw

MDAwMFoXDTI4MDEyODEyMDAwMFowTDEgMB4GA1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290

IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2JhbFNpZ24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNp

Z24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDMJXaQeQZ4Ihb1wIO2

hMoonv0FdhHFrYhy/EYCQ8eyip0EXyTLLkvhYIJG4VKrDIFHcGzdZNHr9SyjD4I9

DCuul9e2FIYQebs7E4B3jAjhSdJqYi8fXvqWaN+JJ5U4nwbXPsnLJlkNc96wyOkm

DoMVxu9bi9IEYMpJpij2aTv2y8gokeWdimFXN6x0FNx04Druci8unPvQu7/1PQDh

BjPogiuuU6Y6FnOM3UEOIDrAtKeh6bJPkC4yYOlXy7kEkmho5TgmYHWyn3f/kRTv

riBJ/K1AFUjRAjFhGV64l++td7dkmnq/X8ET75ti+w1s4FRpFqkD2m7pg5NxdsZp

hYIXAgMBAAGjggEiMIIBHjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB

/zAdBgNVHQ4EFgQUj/BLf6guRSSuTVD6Y5qL3uLdG7wwHwYDVR0jBBgwFoAUYHtm

GkUNl8qJUC99BM00qP/8/UswPQYIKwYBBQUHAQEEMTAvMC0GCCsGAQUFBzABhiFo

dHRwOi8vb2NzcC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290cjEwMwYDVR0fBCwwKjAooCag

JIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yb290LmNybDBHBgNVHSAEQDA+

MDwGBFUdIAAwNDAyBggrBgEFBQcCARYmaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYmFsc2lnbi5j

b20vcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACNw6c/ivvVZrpRCb8RD

M6rNPzq5ZBfyYgZLSPFAiAYXof6r0V88xjPy847dHx0+zBpgmYILrMf8fpqHKqV9

D6ZX7qw7aoXW3r1AY/itpsiIsBL89kHfDwmXHjjqU5++BfQ+6tOfUBJ2vgmLwgtI

fR4uUfaNU9OrH0Abio7tfftPeVZwXwzTjhuzp3ANNyuXlava4BJrHEDOxcd+7cJi

WOx37XMiwor1hkOIreoTbv3Y/kIvuX1erRjvlJDKPSerJpSZdcfL03v3ykzTr1Eh

kluEfSufFT90y1HonoMOFm8b50bOI7355KKL0jlrqnkckSziYSQtjipIcJDEHsXo

4HA=

—–END CERTIFICATE—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG

A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv

b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw

MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i

YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT

aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ

jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp

xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp

1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG

snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ

U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8

9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E

BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B

AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz

yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE

38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP

AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad

DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME

HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==

—–END CERTIFICATE—–

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn về chứng chỉ Globalsign SSL, nếu bạn muốn đăng ký và tìm hiểu thêm về chứng chỉ này, liên hệ ngay với HVN – Hệ sinh thái kiến tạo doanh nghiệp 4.0 – qua hotline: 024.9999.7777 để được tư vấn cũng như giải đáp các thắc mắc cũng như được tư vấn về các gói dịch vụ chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận