Thông tin cần biết

Biểu mẫu - Hồ sơ đăng ký tên miền

Mẫu dành cho cơ quan – Tổ chức doanh nghiệp.

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

Mẫu dành cho cá nhân.

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới “GOV.VN”

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

Mẫu hồ sơ chuyển nhượng tên miền

Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng

Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định

Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài)

Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet

Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký

Chuyển từ nhà đăng ký khác về HVN

Mẫu đăng ký bảo vệ tên miền

Đơn đăng ký bảo vệ tên miền

Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ

Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền

Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .vn

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức

Đại lý

Hợp đồng đại lý

QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ